مقاله مسووليت سلامت افراد جامعه به عهده کيست: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۳۴۷ تا ۳۵۳ منتشر شده است.
نام: مسووليت سلامت افراد جامعه به عهده کيست: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسووليت سلامت
مقاله جامعه
مقاله بيمار
مقاله عدالت اجتماعي
مقاله شيوه زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: آيين پرست افسون
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدواري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتقاي سطح سلامت آحاد جامعه اهداف مهم نظام سلامت هر کشوري را تشکيل مي دهد. در اين رابطه حقوقي که به مردم تعلق مي گيرد، بخشي از وظايف و مسووليت هاي نظام سلامت را مشخص مي نمايد. اما نکته بارزي که مي تواند موضوع استفاده از خدمات سلامت را دچار چالش نمايد مسئوليت افراد جامعه در قبال سلامت خود است. سازمان هاي بيمه گسترده اي وجود دارند که برخورداري از منافع آنان و پوشش بيمه اي مربوط منوط به اين امر است که بيمار مسووليت هايي را به انجام رساند. عدالت اجتماعي و صرف منابع جهت ارايه خدمات بهداشتي از منظر تئوري هاي مختلف منجر به تفاوت هايي در لحاظ مسووليت سلامت براي افراد جامعه مي شود، به طوري که بسته خدمات اساسي سلامت براي افراد جامعه و فرآيند هاي اولويت بندي خدمات را تحت تاثير قرار مي دهد. در مطالعه حاضر مسووليت سلامت افراد از نظر جامعه مورد بررسي قرار گرفته است. اين مطالعه از نوع «مقطعي» بوده و جمعيت هدف افراد ۱۸ تا ۶۵ سال کشور ايران بودند. جمعيت تحت مطالعه به صورت نمونه گيري چند مرحله اي وارد مطالعه شدند. نمونه گيري مرحله اول به صورت طبقه اي بوده و در اين مرحله کل جمعيت کشور ايران به تفکيک استان ها طبقه بندي شدند. نمونه گيري مرحله دوم نيز به صورت خوشه اي انجام شده است و ۲۷۸۸۳ نفر مورد مطالعه قرار گرفته اند. ميانگين سني آنها ۳۳٫۶۷ سال، با انحراف معيار ۱۱٫۸ سال و ميانگين سال هاي تحصيلات ۱۱ سال با انحراف معيار ۴٫۴ بود و ۴۸٫۸ درصد مذکر و ۵۰٫۴ درصد مونث بودند. تقريبا ۵۲ درصد از افراد مورد مطالعه اظهار نموده اند مسووليت سلامت افراد با «خود فرد» بوده يا «تا حد زيادي با خود فرد» است. نتايج نشان دادند که سن، تحصيلات، جنسيت، درآمد، اهميت به سلامتي، ميزان اطلاعات عمومي سلامت و ابتلا به بيماري مزمن با انتساب مسووليت سلامت افراد به «دولت» رابطه آماري معني داري دارند، ولي وضعيت تاهل و اشتغال داراي رابطه آماري معني دار نبودند. اهميت ارتقاي سطح آگاهي و احساس مسووليت در رابطه با سلامت در افراد جامعه با توجه به نقش اين عوامل در صرف بهينه منابع در بخش سلامت و حتي در جذب منابع براي اين بخش بارزتر مي شود.