سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب ا… نصیری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
کوروش غفاری – کار شناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

شناسائی مسیر نهائی یک راه تحت تاثیر فاکتورهای بسیاری قرار دارد. هدف از این تحقیق بدست آوردن تابع هزینه مناسب راه و پیدا کردن مسیر با حداقل هزینه در یک توپوگرافی مفروض است. با استناد به اطلاعات جم عآوری شده، تابع هزینه راه روی قطعات مستقیم بین دو نقطه راه با درنظر گرفتن فاکتور های مختلف هزینه از قبیل هزینة آسفالت،خاکبرداری و خاکریز، و … بررسی گردید. به منظور شناسائی مسیر بهینه از الگوریتم برنام هریزی پویا استفاده شد.برنامه ریزی پویا روشی است برای بدست آوردن کوتاهترین مسیر در شبکه که از اتصال دو مرحله متوالی عمل میکند. این روش با حل یک مثال عملی اعتباریابی گردید.