مقاله مشاركت اجتماعي دانشجويان دختر دانشکده هاي علوم اجتماعي دانشگاههاي شهر تهران و عوامل اجتماعي موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مشاركت اجتماعي دانشجويان دختر دانشکده هاي علوم اجتماعي دانشگاههاي شهر تهران و عوامل اجتماعي موثر بر آن
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاركت اجتماعي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله احساس بي قدرتي و خودپنداره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سفيري خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله چگونگي پيوند بين مشاركت اجتماعي دانشجويان دختر و عوامل اجتماعي موثر بر آن بررسي و تحليل شده است كه با روش پيمايشي انجام شده است. هدف كلي پژوهش، شناسايي وضعيت مشاركت اجتماعي دانشجويان دختر و بررسي عوامل اجتماعي موثر بر آن مي باشد كه به دنبال دستيابي به اين اهداف، شناخت بسترها و زمينه هاي مناسب و امكانات و شرايط لازم جهت حصول هرچه بيشتر مشاركت اجتماعي دانشجويان دختر در ابعاد مختلف هدف اصلي اين پژوهش مي باشد.
با تكيه بر تئوري هاي موجود، اعتماد اجتماعي، احساس بي قدرتي و خودپنداره از متغيرهاي مهم و اثرگذار در تبيين مشاركت اجتماعي دانشجويان دختر مي باشند.
جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دختر ۱۸ تا ۲۹ ساله مشغول به تحصيل در دانشكده هاي علوم اجتماعي دانشگاههاي دولتي شهر تهران تشكيل داده اند. نمونه گيري پژوهش با روش طبقه اي انجام شده و با استفاده از فرمول كوكران ۳۴۳ نفر از دانشجويان دختر، به عنوان جمعيت نمونه انتخاب شدند.
آزمون هاي همبستگي پيرسون نشان مي دهد رابطه سه متغير سرمايه اجتماعي (اعتماد اجتماعي)، احساس بي قدرتي و خودپنداره با مشاركت اجتماعي معنادار مي باشد و بيشترين تاثير را متغير اعتماد اجتماعي بر مشاركت اجتماعي دانشجويان دختر دارد. بر مبناي نتايج پژوهش متغيرهاي مذكور ۲۲ درصد واريانس مشاركت اجتماعي را تبيين كردند (R2=0.22).