مقاله مشاركت اجتماعي و عوامل اجتماعي موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۲۴۹ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: مشاركت اجتماعي و عوامل اجتماعي موثر بر آن
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله مشارکت اجتماعي
مقاله مشارکت سياسي
مقاله جامعه مشارکت جو
مقاله دموکراسي مشارکتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي فيض اله
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکلي از تفکر عقلاني منجر به رشد مشارکت شده که رسالت آن سهيم نمودن انسان در سرنوشت خويش است. شکل گيري و استمرار اين فرآيند در جامعه، مستلزم وجود عوامل و شرايط بسياري است. در اين راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا از منظر جامعه شناختي، به بررسي ميزان مشارکت اجتماعي-سياسي و عوامل موثر بر آن در شهرستان خدابنده بپردازد. جامعه آماري اين پژوهش افراد۶۰-۳۰ ساله ساکن در اين شهرستان مي باشد و ۴۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده اند. ابزار گردآوري اطلاعات مصاحبه مبتني بر پرسشنامه مي باشد. يافته هاي پژوهش، حاکي از ميزان مشارکت اجتماعي-سياسي متوسط به پايين در شهرستان خدابنده است. همچنين همبستگي معني دار، در سطح اطمينان ۹۹ درصد، بين متغيرهاي مستقل (سن، جنسيت، طبقه اجتماعي، محل سکونت، عام گرايي، آينده نگري، بيگانگي اجتماعي-سياسي، اعتماد، ساختار خانواده، تعليم و تربيت، رسانه هاي گروهي، تقدير گرايي با متغير وابسته (مشارکت اجتماعي-سياسي)، برقرار است R2 معادل ۰٫۳۹ مي باشد.