سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم زارع – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش برق
محمدکاظم شیخ الاسلامی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش برق
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش برق

چکیده:

در این مقاله، با بیان دلایـل ایجـاد بـازار بـرق، لـزوم حضـور مصرف کنندگان بزرگ در بازار رقابتی برق، برخی از ویژگیهـا، پیامدهای مثبت و موانع سر راه اجرای آن بررسی شده اسـت . مطالعات مختلف نشان می دهد حضور فعال مشتریان در بـازار بــرق باعــث کــاهش قیمــت تســویه بــازار شــده و بــر روی قراردادهای مختلف، قیود شبکه و کارآمدی بازار تـاثیر مثبـت خواهد داشت . علاوه بـر ایـن، ایـن مقالـه بـه نحـوه حضـور مشتریان بزرگ و اطلاعات موردنیاز آنها نیـز پرداختـه اسـت . آنچه مسلم است اینکه مشتریان بزرگ باید در شـرایط کمبـود شدید اطلاعات اساسی در بازارها مختلف حضور پیدا کنند که تصمیم گیری را مشکل می کند . ایـن کمبـود اطلاعـات باعـث ایجاد عدم قطعیت می شود که مـی تـوان آنهـا را بـا روش هـای مختلفی از جمله نظریه تصمیم گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی مدلسازی کرد .