مقاله مشارکت پرستاران در فرآيند تصميم گيري باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پرستاري و مامايي از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مشارکت پرستاران در فرآيند تصميم گيري باليني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري باليني
مقاله مشاركت
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لك ديزجي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: ميرسعيدي گلنوش
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تصميم گيري باليني جزيي اساسي از عملكرد حرفه اي پرستاران بوده و تصميم گيري باليني صحيح تاثيرات بسزايي در روند درمان، حصول به پيامد باليني مورد انتظار و افزايش رضايت مندي بيماران دارد. به علاوه، فرايند تصميم گيري باليني بررسي نيازهاي بيمار را تحت تاثير قرار داده و به انتخاب بهترين راه حل كمك مي نمايد. با وجود اهميت تصميم گيري در حرفه پرستاري، هنوز اين موضوع جايگاه مناسب خود را در اين حرفه کسب نکرده و فرآيند تصميم گيري باليني پرستاري نامشخص است. لذا اين مطالعه با هدف تعيين نحوه مشارکت پرستاران در فرآيند تصميم گيري باليني صورت گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي به صورت مقطعي و با روش نمونه گيري طبقه اي بر روي ۲۸۵ پرستار شاغل در بخش هاي مراکز آموزشي – درماني دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام شد. ابزار گردآوري پرسشنامه PDAQ بود. مجموع امتياز هر حيطه ۰ تا ۶۰ در سه زير گروه ۰ تا ۲۰ به عنوان «ضعيف»، ۲۱ تا۴۰ به عنوان «متوسط» و ۴۱ تا ۶۰ به عنوان « خوب»، سطح بندي شد. اطلاعات جمع آوري شده در نرم افزار آماري SPSS/Ver15 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که تصميم گيري باليني پرستاران، در هر سه مرحله از فرآيند تصميم گيري، شامل شناسايي مشکل (۳۰٫۳±۱۵٫۰)، ارايه راه حل (۲۹٫۲±۱۴٫۶) و اجراي راه حل (۲۷٫۱±۱۴٫۱)، در وضعيت «متوسط» قرار داشت در مرحله شناسايي مشکل امتياز بيشتري کسب شده و پس از آن در مرحله ارايه راه حل و در نهايت، در مرحله اجراي راه حل کمترين امتياز کسب شده بود.
بحث و نتيجه گيري: باتوجه به نتايج، ضرورت برقراري زمينه کافي جهت کسب توانايي مهارت هاي تصميم گيري باليني احساس مي گردد. لذا در اين راستا، شناسايي موانع موجود و فراهم سازي شرايط تسهيل استقلال عمل و بستر لازم جهت توانمندسازي مهارت هاي تصميم گيري توسط سيستم آموزشي و سازمان هاي حرفه اي پيشنهاد مي گردد.