سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران پورحسین – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
بیژن بهشاد – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
حسین حجازی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

چکیده:

امروزه صاحب نظران مدیریت براین باورند که نیروی انسانی به عنو ان اصلی ترین دارایی سازمانها بشمارمی روند , همچنین با توجه به جهان متحول و پرشتاب امروزکه سازمانها و شرکتهای مختلف درتلاش و رقابت برای رسیدن به اهداف سا زمانی وتداوم حیات خو د هستند و سعی میکنند از الگو ها , شیوه ها و مهارتهای نوین مدیریت بهره گیرند , به منظور افزایش کیفیت ,کاهش هزینه ها , افزایش بهره وری و . . . این امر بیش از هرچیز مرهون کامیابی هایی است که مشارکت و مد یریت مشارکتی در عمل بدان نایل شده است . دراین مقاله سعی می شود با مفهوم ویژگیها و عناصر مشارکت , ابعاد و شیوه های آن , مهارتهای مورد نیاز جهت اجرای مدیریت مشا رکتی و چهارچوب اجرای آن پرداخته شو د .