مقاله مشارکت گيرنده A1 آدنوزين در برقراري اختلالات عملکردي کليه طي ساعات اوليه خونرساني مجدد به دنبال ايسکمي در رتهاي بيهوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: مشارکت گيرنده A1 آدنوزين در برقراري اختلالات عملکردي کليه طي ساعات اوليه خونرساني مجدد به دنبال ايسکمي در رتهاي بيهوش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعادل اسيد-باز
مقاله گيرنده A1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: شيدموسوي سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تحقيق حاضر در جهت تعيين اثرات يک مهار کننده اختصاصي  (DPCPX) A1-ARبر روي اختلالات هموديناميک و عملکرد دفعي ناشي از ايسکمي/خونرساني مجدد (I/R) کليوي طي ساعات اوليه طراحي شد.
مواد و روش ها: در اين پژ‍وهش تجربي، رت ها با پنتوباربيتال سديم بيهوش شده و سپس شريان هاي هر دو کليه به مدت ۳۰ دقيقه مسدود و به دنبال آن ۴ ساعت دوره خونرساني مجدد صورت پذيرفت. يک دوره کليرانس طي يک ساعت آخر دوره خونرساني مجدد وجود داشت. جمع آوري ادرار زير ۳۰ ميلي متر پارافين در سرتاسر دوره و گرفتن نمونه هاي خون شرياني در ابتدا و انتهاي آن صورت پذيرفت. حيوانات به ۴ گروه تقسيم گرديدند: (۲ DPCPX ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم) يا نرمال سالين به ترتيب به دو گروه I/R+DPCPX و I/R در زمان نيم ساعت قبل از برقراريI/R  همچنين به ترتيب به دو گروه DPCPX و شاهد قرار گرفته تحت جراحي بدون انسداد شريان هاي کليوي داده شدند.
يافته ها: I/R منجر به بالا رفتن اسمولاليته پلاسما، غلظت هاي پلاسمايي سديم، پتاسيم، کرآتينين و اوره، دفع نسبي سديم، پتاسيم و بيکربنات، دفع مطلق بيکربنات و pH ادرار، اما کم شدن غلظت بيکربنات،pH  و فشار CO2 خون شرياني، کليرانس کرآتينين، دفع مطلق اوره و پتاسيم، بازجذب آب آزاد و اسمولاليته ادرار در گروه I/R نسبت به گروه شاهد گرديد. مقايسه بين گروه هاي I/R+DPCPX و I/R مشخص نمود که استفاده از DPCPX توانست تغييرات ناشي از I/R بر روي اکثر اين پارامترها را بهبود بخشد.
نتيجه گيري: فعاليت A1-AR طي ساعات اوليه خونرساني مجدد بدنبال ايسکمي کليوي در برقراري اختلالات هموديناميک، بازجذب توبولي سديم همچنين دفع پتاسيم، اوره و اسيد- باز به طور کاملا بارزي مشارکت مي نمايد.