مقاله مشاهدات اوليه مقايسه تاثير جملات ساده و پيچيده بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان ۶-۴ ساله در تكليف تقليد جملات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مشاهدات اوليه مقايسه تاثير جملات ساده و پيچيده بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان ۶-۴ ساله در تكليف تقليد جملات
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لكنت
مقاله كودكان
مقاله جملات ساده
مقاله جملات پيچيده
مقاله پيچيدگي نحوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حارث آبادي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پولادي شيدا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي بختياري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش هاي متعددي به بررسي ارتباط لكنت با عوامل زبان شناختي مختلف پرداخته اند؛ به طوري كه بعضي از اين نتايج نشان مي دهند كه در كودكان لكنتي گفته هاي ناروان نسبت به گفته هاي روان پيچيده تر هستند. هدف از اين پژوهش، تعيين و مقايسه تاثير جملات ساده و پيچيده بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان در تكليف تقليد جملات بود. نتايج حاصله شايد بتواند در جهت شناخت بيشتر ماهيت لكنت و نيز يافتن شيوه هاي مناسب تر براي درمان آن كاربرد داشته باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه، يك مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي بود. ۱۰ كودك لكنتي و ۱۰ كودك غيرلكنتي تك زبانه و فارسي زبان ۶-۴ سال مورد مطالعه قرار گرفتند كه از لحاظ سن و جنس با همديگر مطابقت داشتند. در اين پژوهش، دو گروه جمله، شامل ۱۳ جمله ساده و ۱۰ جمله پيچيده، در نظر گرفته شد؛ به طوري كه بر طول جملات هر گروه، به ترتيب يك تكواژ افزوده گردد. از هر كودك درخواست شد پس از شنيدن هر جمله، به طور دقيق آن را تكرار كند. ميزان نارواني در هر گفته از تقسيم تعداد كلمات ناروان بر كل كلمات آن گفته محاسبه و به صورت درصد بيان شد. درصد ناروايي جملات ساده و پيچيده در هر گروه و نيز بين دو گروه، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در كودكان لكنتي و غيرلكنتي بين جملات ساده و پيچيده از لحاظ ميزان نارواني تفاوت معني داري وجود داشت .(P>0.05)
بحث: نتايج اين پژوهش نشان داد كه در هر دو گروه، ميزان نارواني در جملات پيچيده بيشتر از جملات ساده بود. هم چنين كودكان لكنتي با افزايش پيچيدگي نحوي، دچار ميزان نارواني بيشتري نسبت به كودكان غيرلكنتي شدند.