سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه سلمانی – آزمایشگاه فوتونیک، گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم
محمدحسن مجلس آرا – آزمایشگاه فوتونیک، گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم
مهدی اسماعیل زاده – گروه فیزیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران
سیدهادی موسوی – گروه فیزیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران

چکیده:

در این مقاله، پاسخهای غیرخطی اسید آبی ۹ به چندین روش و در غلظتهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است . این ماده غیرخطی در غلظت ۱ mM طرح پراشی در میدانهای دور از خود نشان می دهد که نشاند هنده تغییرات فازی بسیار بزرگ در پرتو لیزر به دلیل عبور از ماده غیرخطی می باشد . از آنجایی کـه تغییـرات فـازی ایجاد شده بزرگتر از π است معادلات جاروب – z صادق نیست ، بنابر این پاسخهای غیرخطی را برای π <Δφ۰<2π با استفاده از تغییرات شـعاعی و بـرای۲π |≥Δφ۰|با مقایسه طرح پراش ایجاد شده در میدان دور و عکسهای گرفته شده توسطCCDبررسی می کنیم