سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهدی نژادحسن – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
علی نجاری – کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زهرا نژادحسن – کارشناسی آموزش ابتدایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

چکیده:
هدف از این مقاله ضرورت نیاز به یک برنامه مشاوره شغلی برای دانش آموزان استعداد درخشان و مشخصات این برنامه با توجه به ویژگی های برجسته این دانش آموزان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی بود و برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختارمند از ۱۵ نفر از صاحب نظران و متخصصان آشنا و یا مرتبط با مسائل دانش آموزان استعدادهای درخشان در دانشگاه اصفهان استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که دانش آموزان استعداد درخشان نیاز به یک برنامه ویژه در زمینه مشاوره شغلی دارند.