سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی نقی فقیهی – عضو هیأت علمی دانشگاه قم
باقر غباری بناب – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

نیاز به وابستگی یک انگیزش اساسی است که رفتار را برمیانگیزد و شناخت و هیجان را تحت تأثیرقرار میدهد و چنانچه این نیاز برآورده نشود، فرد را تا حد بیماری تضعیف خواهد کرد. (بومستر و لری ، ۱۹۹۵ ) بر حسب تئوری طرد اجتماعیSocial Exclusion بومستر و تایس ، ۱۹۹۰ ) هنگامی که افراد با طرد مواجه شوند مضطرب خواهند شد که این خود به عواقب خطرناک روانی منجر میشود.ازدواج یک پیوند انسانی و الهی است که ضرورت آن چه از نظر علمی و چه از نظر مذهبی برکسی پوشیده نیست. ایجاد وابستگی بین زن و مرد، اثرات مطلوب انگیزشی برای تداوم زندگی و ارتقاء سطحشناخت آنها از چگونگی این تداوم در مسیر صحیح و مثبت دارد. در واقع پیوند زناشویی موجب تشکیل یک گروه و ایجاد احساس وابستگی به این گروه میشود که این خود از اضطراب ناشی از طرد اجتماعیجلوگیری میکند. آشنایی زوجین به حقوق یکدیگر و ادای این حقوق نسبت به هم، موجب تقویت و استحکام این پیوند است به عبارت دیگر آگاهی دختر و پسر چه قبل و چه بعد از ازدواج با حقوقی که باید نسبت به طرفمقابل رعایت کند، از تنشهای آینده جلوگیری کرده، موجب افزایش مهرورزی و سعادت آنان میگردد. هدف مقاله تبیین دیدگاه اسلامی در بستر سازیهای روان شناختی و عاطفی اجرای حقوق جنسی زوجینو چگونگی آموزشآنها در مشاوره قبل از ازدواج است و روش ما دراین مقاله ، جمعآوری و بررسی آیات و حدیث در حقوق جنسی و تحلیل روانشناختی آنها است.خوشبختانه در متون دینی بر ذی حقوق بودن زن در برابر شوهر و نیز شوهر در برابر زن بسیار تأکید شده است. حقوق اساسی و اصلی زن و مرد بر یکدیگر در امر ازدواج به چند قسم تقسیم میشود. ازجمله این حقوق میتوان به حقوق اخلاقی، حقوق پرورش اولاد، حقوق اقتصادی و حقوق جنسی اشاره کرد. مقاله حاضر با تأکید بر حقوق جنسی زوجین بر یکدیگر، به تبیین نکات فرعی و ظرایف رعایت اینحق خواهد پرداخت. در اسلام ، ادای متقابل حقوق جنسی از جمله حقوق اساسی زوجین، معرفی شده است. آشنایی زوجین نسبت به این حقوق از اصول مسلم استحکام پیوند زناشویی است. از جمله حقوق فرعی این اصل مهم میتوان به حسن معاشرت و عدم آزار همسر، خوشرویی و خوشاخلاق بودن، تمکین زن و مرد نسبت به هم پرهیز از نافرمانی و نشوز، آراستن خویش برای همسر ، پرهیز از زینت برای غیر همسر، دوری از ارتباط با نامحرم و لزوم در نظر گرفتن خواستها و تمایلات همسر اشاره کرد.