سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
حسن موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
نورالله پهلوان زاده – کارشناس تربیت معلم قرآن کریم، دانشکده ی علوم قرآنی بجنورد
سعید اسماعیلی سهل آبادی – کارشناس تربیت معلم قرآن کریم، دانشکده ی علوم قرآنی بجنورد
اکرم چوبی روشن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی، دانشکده علوم قرآنی آمل

چکیده:
رساله ای که پیش رو دارید تحقیقی است که با هدف بیان مبانی نظام مشاوره از دیدگاه اسلام از یک سو و طراحی نظام مشاوره بر اساس مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی مکتب اسلام از جانب دیگر صورت گرفته است. برای دست یابی به هدف یاد شده، ابتدا به طرح مسائل و ابهامات پیش رو و تبیین مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر نظام، مبانی و مشاوره و خصوصیات مشاوره پرداختیم بعد از تبیین کلیات مربوط به تحقیق با هدف نشان دادن پیوند وثیق بین مبانی مشاوره و نظام تربیتی به دنبال دستیابی نظام های تربیتی و باید و نبایدها درباره جایگاه مشاوره در نظام تربیتی اسلام بیان شده است. همچنین سعی شده مشاوره در قرآن و اسلام با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به آیات قرآن و آموزه های دین اسلام بررسی شود و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای بهره گیری هر چه بهتر آموزه های قرآنی در پیشبرد هرچه بهتر مشاوره در اسلام ارائه گردیده است.