سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شفیعی – اورژانس اصفهان – ستاد هدایت و اطلاع رسانی
عباس حدادپور – اورژانس اصفهان – ستاد هدایت و اطلاع رسانی
رضا اطمینانی – اورژانس اصفهان – ستاد هدایت و اطلاع رسانی

چکیده:

آمادگی در مقابل بلایا و امداد رسانی و کمک به موقع و مناسب بعد از وقوع حادثه اثرات نامطلوب خطر را بـه حـداقل می رساند که در این شرایط یکی از وظایف بسیار مهـم بیمارسـتانها ارائـه خـدمات اورژانـسی بـه سـانحه دیـدگان مـی باشـد . بیمارستانها باید همواره آمادگی رویا رویی با چنین موقعیتهایی را داشته باشد که لازمه این آمـادگی وجـود یـک برنامـه مـدون حوادث به همراه یک گروه بحران می باشدعدم وجود یک برنامه منظم موجب ایجاد هرج و مرج و آشفتگی در داخل بیمارستان می گردد که نه تنها خدمات مورد نیاز به سانحه دیدگان را نمی تواند ارائه دهد بلکـه موجـب فلـج سـازی فعالیتهـای روزمـره بیمارستان هم می شود . توجه به اینکه بیمارستانها نقش ک لیدی در درمان , مراقبت و کاهش شدت آسیبهای مصدومین دارنـد وجود یک برنامه مقابله با حوادث غیر مترقبه می تواند به کاهش عوارض بحران های ناشی از حوادث , مواجهه اصولی و بر نامـه ریزی شده با آنهاو استفاده مناسب و اثر بخش از منابع موجود کمک شایانی نماید . رسـالت بیمارسـتان در برابـر حـوادث غیـر مترقبه : -۱ بیمارستان به عنوان مرکز بروز حادثه و وظیفه بیمارستان در برخـورد بـا حادثـه -۲ بیمارسـتان بـه عنـوان مرکـزحمایت از مصدومین حادثه و یا حوادث غیر مترقبه نتایج مورد انتظار از این مقاله : شناسایی اجـزاء disaster plan Hospitalمشخصات برنامه بحران در بیمارستان : نحوه سازماندهی برنامه بحران : منظور از پذیرش و مستند سازی در برنامه بحران : نحوه آلودگی زدایی در برنامه بحران : منظور از خدمات اورژانس در برنامه بحران : منظور از خدمات درمانی و مراقبتی در برنامه بحران :منظور از خدمات تشخیصی در برنامه بحران : منظور از خدمات پشتیبانی در برنامه بحران : منظور از انتقال و ترخیص بیماران در برنامه بحران : منظور از کنترل ترافیک در برنامه بحران : منظور از ارتباطات در برن امه بحران : منظور از آموزش در برنامه بحـران : منظور از بهداشت در برنامه بحران :