مقاله مشخصات دموگرافيك و يافته هاي باليني بيماران كوليت اولسروز شهر كرمان در سال هاي ۸۶-۱۳۸۴۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مشخصات دموگرافيك و يافته هاي باليني بيماران كوليت اولسروز شهر كرمان در سال هاي ۸۶-۱۳۸۴۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كوليت اولسروز
مقاله يافته هاي باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خشنودمنصورخاني محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: درويش مقدم صديف
جناب آقای / سرکار خانم: حيات بخش عباسي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دليرثاني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري كوليت اولسروز از بيماري هاي التهابي روده است كه اتيولوژي آن به درستي شناخته نشده است ولي نقش عوامل ژنتيكي و محيطي در وقوع اين بيماري مطرح شده است. با توجه به مطالعات محدود در كشور ما انجام بررسي جامع در زمينه مشخصات دموگرافيك و علايم بيماران ضروري به نظر مي رسد.
روش: در اين مطالعه مقطعي و آينده نگر، ۸۵ بيمار مبتلا به كوليت اولسروز مراجعه كننده به مطب سه نفر از متخصصين گوارش شهر كرمان از ابتداي سال ۱۳۸۴ لغايت نيمه اول سال ۱۳۸۶ تحت بررسي قرار گرفتند. تشخيص كوليت اولسروز بر اساس علايم باليني، كولونوسكوپي، پاتولوژي و رد ساير بيماري ها داده شد. اطلاعات مورد نظر از طريق مصاحبه حضوري از بيماران اخذ گرديد و تحليل نتايج توسط نرم افزار آماري SPSS15 انجام شد.
يافته ها: متوسط سن بيماران در زمان تشخيص ۱۲/۱۳±۳۱/۳۳ سال بود. فاصله شروع علايم تا تشخيص بيماري به طور متوسط ۸ ماه و نسبت مرد به زن ۸/۰ به ۱ بود. مهم ترين علايم باليني ركتوراژي و اسهال خوني (۹/۹۲%)، درد شكم (۲۰%)، اسهال موكوسي (۱/۱۳%)، كاهش وزن (۲/۱۱%) و تب (۴/۴%) بود. الگوي بيماري در۵/۸۳% موارد مزمن متناوب، در ۱۳% موارد مزمن مداوم و در ۵/۳% موارد حاد خود محدود شونده بود. توزيع آناتوميك بيماري، محدود به ركتوم (۳/۸%)، ركتوسيگموئيد (۵/۲۳%) ركتوسيگموئيد و كولون نزولي (۲/۲۸%)، درگيري تاخم كبدي (۲/۲۱%)، و پان كوليت (۸/۱۸%) بود. عوارض خارج روده اي در ۳۵/۲۲%، موارد وجود داشت كه شامل درگيري دهان (۹۴/۱۲%)، كبد (۸۸/۵%) و درگيري عضلاني-اسكلتي (۵۳/۳%) بود.
نتيجه گيري: بيماري التهابي روده با عود مكرر يكي از علل مهم مراجعه به متخصصان گوارش مي باشد. كوليت اولسروز در ايران از نظر اپيدميولوژي و ويژگي هاي دموگرافيك باليني مشابهت نسبي با ساير نقاط جهان دارد ولي سير باليني شديد، تظاهرات خارج روده اي و پيك سني دوم در سنين بالا به نظر مي رسد نسبت به ساير مطالعات كمتر است.