سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدرضا مردانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه امیرکبیر
روزبه پناهی – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد پوررضا – مدیرعامل مهندسین مشاور طرح راه ابریشم

چکیده:
مهندسی ارزش Value Engineering تلاشی است سازمان یافته که باهدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت یک طرح اززمان شکل گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری انجام میشود و به عنوان یکی ازکارامدترین و مهمترین روشهای اقتصادی درعرصه فعالیت های مهندسی شناخته شدهاست به کارگیری مهندسی ارزش درپروژه های اجرایی باتوجه به پیچیدگیکارها به ویژه درطرحهای بزرگ اجرایی میتواند به ابزاربی چون چرای مدیریت درکنترل هزینه ها تبدیل شود مهندسی ارزش میتواند حلال مشکلات باشد به شرط آنکه ازطریق نظام طراحی منسجم و تحت کنترل باشد و بامستندات شفاف و یکپارچه ای پشتبانی شود بکارگیری مهندسی ارزش با استفاده ازتحلیل کارکرد عوامل و محصولات معمولا توسط یک گروه اموزش دیده و متخصص به نام گروه مهندسی ارزش صورت میگیرد گروه مهندسی ارزش مستقل ازگروه طراحی است گروه مهندسی ارزش ازطراحان پیمانکاران تحلیل گران ارزش و کارفرمای یک پروژه اجرایی تشکیل میشود این گروه گرچه درکنار یکدیگر و درپروژه ای واحد کار نمی کنند اما ازلحاظ موضوع به یکدیگر مربوط بوده و با زمینه های تخصصی مجموعه نیز اشنایی دارند و آنچه که واضح و مبرهن است که هر کار گروهی نیاز به یک هماهنگ کننده و راهبر دارد. نقش راهبر و تسهیلگر به عنوان اعضای تیم مهندسی ارزش یک نقش تعیین کننده در هدایت و سوق دادن خلاقیت و ذهنیت تیم به سوی راندمان حداکثر میباشد. این مقاله سعی دارد بر این اساس که ویژگیها و مشخصات راهبر و تسهیلگر تیم مهندسی ارزش مورد نقد و بررسی قرار گیرد