سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالحسین امینی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
مجید شاه حسینی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
علی محمدی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

چکیده:

مشخصات رسوب شناسی ومنشاً نهشته های حاشیه بزرگراه شهید کلانتری بر روی نمونه های بدست آمده ازمغز ههای ٤ گمانه مجموعاٌ به ضخامت ٣٤٠ متر و رسوبات بستر دریاچه در حاشیه بزرگراه تعیین گردیده است. به منظور تعیین نقش فرایندهای اصلی (فرایندهای شیمیایی، بیولوژیکی، و آواری) در رسوبگذاری، نسبت اجزای آواری به اجزای شیمیایی و بیولوژیکی با تکیه بر مشخصات کانی شناسی و بافتی در نمون هها مشخص گردیده است. جهت تعیین منشاً اجزای آواری ترکیب کانی شناسی و مشخصات بافتی آنها با انواع بدست آمده از بار معلق رودخان ههای تغذیه کننده دریاچه مقایسه شده است. بررس یحاضر نشان م یدهد که بین ٢٥ تا ٤٠ درصد اجزای سازنده رسوبات توسط جریانهای مختلف در دریاچه (آبی،بادی) به محل رسوبگذاری حمل شده اند و ٦٠ تا ٧٥ درصد رسوبات به طریقه شیمیایی یا بیولوژیکی تشکیل شد هاند. در مطالعه حاضر تاکید اصلی بر روی بخش آواری رسوبات حاشیه بزرگراه بوده که بر اساس طرح پراکنش و نسبت آنها به انواع شیمیایی و بیولوژیکی، رودخان ههای تغذیه کننده دریاچه (به عنوان عوامل اصلی تامین کننده ذرات آواری به حاشیه بزرگراه) به سه گروه ( بسیارموثر، با تاثیر متوسط، و تاثیر ناچیز) تقسیم شد هاند. این تقسیم بندی در راستای مطالعات آتی در خصوص بررسی راههای کنترل رسوبگذاری در حاشیه بزرگراه می باشد. این مطالعه ضمن پذیرش نقش غیر قابل انکار دایکهای احداثی در تغییر سیستم رسوبگذاری به الویت دهی به نقش فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی در هرگونه برنامه ریزی احتمالی در کنترل تجمع رسوبات در حاشیه بزرگراه تاکید دارد.