مقاله مشخصات فيزيکوشيميايي روغن ارقام رايج کانولا در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۸۲ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: مشخصات فيزيکوشيميايي روغن ارقام رايج کانولا در ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن کانولا
مقاله ساختار شيميايي
مقاله خواص فيزيکي
مقاله شاخص پايداري اکسايشي (OSI)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فره وش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پژوهان مهر سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: پورآذرنگ هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش ارقام رايج کانولا در ايران (اوکاپي، هايولا ۴۰۱، زرفام و طلايه) از مناطق توليد (استان هاي خراسان رضوي، گلستان، مازندران، تهران و فارس) تهيه و روغن آنها پس از خشک کردن، استخراج شد. ساختار اسيد چربي روغن ارقام ياد شده مرکب از ۲/۷ تا ۰/۸ درصد اسيدهاي چرب اشباع، ۷/۶۱ تا ۴/۶۷ درصد اسيدهاي چرب تک غيراشباع و ۶/۲۳ تا ۳/۲۹ درصد اسيدهاي چرب چند غيراشباع بود. به استثناي روغن ارقام زرفام تهران و هايولاي گلستان با اعداد پراکسيد کمتر از ۲۰/۱، روغن ساير ارقام داراي اعداد پراکسيد بيش از ۰/۲ بودند. بيشترين ميزان عدد يدي به روغن رقم طلايه خراسان رضوي (۶/۱۰۹) و کمترين آن به اوکاپي خراسان رضوي (۲/۱۰۴) و هايولاي گلستان (۸/۱۰۴) تعلق داشت. ميزان مواد غيرصابوني از ۴/۳ (اوکاپي خراسان رضوي) تا ۶/۸ درصد (هايولاي گلستان) متغير بود. ارقام کانولا به طور متوسط داراي روغن هايي با ۶/۱ درصد استرول بودند. روغن ارقام زرفام و اوکاپي خراسان رضوي داراي بيشترين ميزان توکوفرول ها بودند (به ترتيب ۳۵/۷۹۳ و ۱۴/۷۶۵ پي پي ام)، و کمترين ميزان آن در روغن ارقام طلايه فارس (۵۷/۵۷۳ پي پي ام) و هايولاي مازندران (۹۷/۵۵۵ پي پي ام) مشاهده شد. بيشترين و کمترين ميزان ترکيبات فنلي به ترتيب به روغن ارقام هايولاي مازندران (۳/۱۲۷ پي پي ام) و طلايه فارس (۸/۲۳ پي پي ام) اختصاص داشت. ميزان ترکيبات مومي از ۶/۵ (اوکاپي خراسان رضوي) تا ۸۳/۱۰ درصد (زرفام تهران) متغير بود. ترکيبات قطبي در دامنه ۲/۲ (اوکاپي خراسان رضوي) و ۰/۱۳ درصد (طلايه فارس) قرار داشت. دانسيته ها، ويسکوزيته ها و ضرايب شکست به ترتيب عبارت از ۱/۸۰۶ تا ۰/۸۲۰ کيلوگرم بر مترمکعب، ۳/۹۶ تا ۲/۱۰۴ سانتي پوآز و ۴۶۴۷۶۵/۱ تا ۴۶۷۸۸۸/۱ بودند. شاخص هاي پايداري اکسايشي (OSI) به ترتيب ذيل بود: هايولاي گلستان = زرفام تهران > اوکاپي خراسان رضوي > زرفام خراسان رضوي > هايولاي مازندران = طلايه فارس > طلايه خراسان رضوي.