سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعباس حسینی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف
ابوالفضل شمسائی – استاد و هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
سیدرضا موسوی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

جریانهای گل آلود (Turbidity Currents) جزء دسته جریان هائی می باشند که در اثر اختلاف چگالی بین دو سیال مجاور بوجود می آیند . این جریانها در گروه جریانهای ثقلی یا جریانهای چگال قرار دارند . جریانهای گل آلود عامل عمده و مهم انتقال رسوبات بداخل مخازن سدها، دریاها و اقیانوسها می ب اشند . شناخت دینامیک این جریانها به منظور پروسه های رسوبگذاری و فرسایش
بسیار مهم واساسی می باشد . اندازه گیری میدانی این جریانها بسیار مشکل بوده، لذا مطالعۀ آزمایشگاهی بهترین روش شناخت این جریانها می باشد . در سالهای اخیر استفاده از تکنولوژیها و ابزارهای جدید اندازه گیری امکان رفتار نگاری دقیق جریانهای گل آلود را مهیا ساخته است . یکی از این ابزارها و وسایل اندازه گیری که با موفقیت در جریانهای حاوی رسوبات مورداستفاده واقع شده است،دستگاه سرعت سنج صوتی(Acoustic Doppler Velocimeter)می باشد . در این تحقیق با استفاد ه ازدستگاهADV توزیع سرعت در بدنۀ جریانهای گل آلود آزمایشگاهی اندازه گیری شد و پروفیل سرعت بدست آمد . نتایج نشان می دهند پروفیل سرعت در قسمت پائینی جریان از یک رابطۀ لگاریتمی ( یک رابطه توانی ) و در قسمت بالائی جریان از یک توزیعGussianپیروی می کند .