در گذشته تنظیم این گونه صورت جلسه بسیار مشکل بود. زیرا باید چند نفر تندنویس با سرعت، مطالب عنوان شده را به روی کاغذ آورند. بعد از پایان جلسه نوشته های تندنویسان با یکدیگر تطبیق داده می شد تا نوشته ای کامل به دست آید. ۔ صورت مشروح مذاکرات به طور معمول در جلسات داد کاه به هنگام تصمیم گیریهای مهم به رشته تحریر درمیآید. اما بارزترین نمونه آن در مجالس قوه مقننه مثل مجلس خبرگان”، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان براساس یک سنت دیرین پارلمانی وجود دارد.

به روی کاغذ منتقل می شود، اما در بیشت. پارلمانها به عنوان یک تشریفات و سنت از وجود – تندنویسان حرفهای در استخدام خورد استفاده می شود. با این تفاوت که شیوه کار اسان تر بوده و چنانچه کلمه یا جمله ای از قلم افتاده باشد، با استفاده از دستگاههای صوتی و یا تصویری نسبت به تکمیل نوشته اقدام می نمایند.

۱- تندنویسان مجالس مقننه ۲- کلیه مذاکرات مجلس شورای اسلامی – به عنوان مشروح مذاکرات – به طور دقیق تهیه و تنظیم و گاهی منتشر میشود

ب – صورت جلسه نیمه مشروح در این نوع صورت جلسه، خلاصه و یا رئوس مطالب عنوان شده از طرف هر یک از شرکت کنندگان درج میگردد. در آخر صورت جلسه و بعد از یکك جمع بندی نهایی تصمیمات متخذه براساس اولویتها درج و با امضای کلیه حاضرین رسمیت پیدا می کند.خلاصه صور در این گونه، خلاصه مطالب و یا فقط نتیجه مذاکرات به طور خلاصه  می شود. سپسں تصمیمات اتخاذ شده منعکس میگردد. به طور معمول در صورت جلسه های نیمه مشروح، خلاصه مطالب عنوان شده از طرف هر یک از اعضا در مقابل نام وی نوشته می شود. اما در صورت جلسه های خلاصه، فقط چکیده کل مطالب مطرح شده قید میگردد. به این ترتیب که با ذکر جمله، بعد از انجام مذاکرات لازم، تصمیماتی به شرح ز پر اتخاذ گردید.» تصمیمات اتخاذ شده نوشته می شود. سپس صورت جلسه با امضای اعضا شکل می گیرد