مقاله مشخصات کاريوتيپي گونه هاي جنس Papaver در رويشگاه هاي استان اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۷۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مشخصات کاريوتيپي گونه هاي جنس Papaver در رويشگاه هاي استان اردبيل
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اردبيل
مقاله تيره خشخاش
مقاله جنس خشخاش
مقاله کاريوتيپ
مقاله کروموزوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي مطعم فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: كاراپتيان ژيراير
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي خانيكي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پنج گونه از جنس Papaver L.، متعلق به تيره Papaveraceae، به نام هاي Papaver dubium L.، Papaver orientale L.،Papaver fugax Poir.  (با ۲ زير گونه)، Papaver glaucum Boiss. & Hausskn. و Papaver gaubae Cullen. & Rech. از رويشگاه هاي استان اردبيل جمع آوري شدند و از نظر صفات کاريوتيپي، از قبيل: طول بازوي بلند کروموزوم، طول بازوي کوتاه کروموزوم و طول ماهواره ها مطالعه شدند. بر اساس اين اطلاعات، طول کل کروموزوم ها، نسبت طول بازوي بلند به کوتاه، طول بازوي بلند، طول بازوي کوتاه، انديکس سانترومر، شکل کلي کاريوتيپ(%TF) ، طول ماهواره ها در صورت موجود بودن و مجموع طول کروموزوم ها برحسب ميکرومتر محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که گونه هاي مورد مطالعه، داراي ۲ عدد پايه کروموزومي هستند که براي Papaver gaubae Cullen. & Rech. و Papaver glaucum Boiss. & Hausskn.، x=4 و براي ساير گونه ها X=7 تعيين گرديد. عدد پايه کروموزومي x=4 اولين بار در اين پژوهش گزارش مي شود. گونه Papaver fugax Poir. Var. fugax Cullen. داراي کروموزوم B است. از نظر تکاملي Papaver fugax Poir. var. platydiscus Cullen. نامتقارن ترين و متکامل ترين گونه تعيين گرديد. دامنه طول کروموزوم ها در گونه هاي مورد بررسي بين ۲۳٫۵۷±۰٫۸۱ و ۷٫۵۳±۰٫۶۴ ميکرومتر به دست آمد. تجزيه واريانس براي تمام صفات فوق در سطح نشان داد که اختلاف معني داري بين گونه ها و صفات مورفولوژيک کروموزوم ها وجود دارد. در نتيجه، ويژگي هاي کاريوتيپي اختلاف بين گونه هاي مختلف را تاييد مي کند. تجزيه خوشه بندي با تکيه براين صفات، گونه ها را در ۴ گروه مجزا قرار داد.