سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن عسکربیوکی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
مجتبی نوجوان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
علیرضا خورسندی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق ابتدا با استفاده از دو بلور(K T iO PO 4 ) KTP و (b – B aB 2O 4 ) BBO به روش تولید موثر هماهنگسوم، هماهنگسوم لیزرNd:YAGرا در طولموج۳۵۵ nm بدست آوردیم.سپسبه مطالعهی اثر تغییر زاویهی قطبشپرتوهای فرودی بر سطح بلورBBO از حالت ایدهآل، بدون برهم زدن شرط جورشدگی فازی، بر شدت پرتو جمع بسامدی تولیدی از لحاظ تئوری و تجربی پرداختیم. مشاهده شد که شدت پرتو جمع بسامد تولیدی با این زاویه نسبت مجذور کسینوسی دارد. همچنین تغییرات بهرهی تبدیل فرایند تولید جمع بسامدی را در اثر متغیر مذکور مورد بررسی قرار دادیم.