سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک ژاله – گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا همدان
پرویز پروین – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مهدی حاج ولی – گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا همدان
ابراهیم حسنی – گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

نمونههای آشکارساز CR-39 ردپای هستهای حالت جامد توسط پالسهای لیزر CO2 در دزهای مختلف تا ۱۰ J/cm 2 پرتودهی شدهاند . گسترش فاز غیربلوری در این پلیمر نیمه بلوری و اثر دز بر روی درجه نظم با استفاده از پراش اشعهXRD ) x )و دستگاه FTIR انجام گرفت . فاز غیربلوری در این آشکارساز با افزایش دز تا۳ J/cm 2 افزایش مییابد و سپس روند نزولی با افزایش دز تاJ/cm ده بهتوان دو داراست . تغییرات در ارتفاع قلههای جذب در دزهای مختلف مشاهده می شود . مورفولوژی CR-39پرتودهی شده با لیزر و نمونه مرجع توسط SEM نیز مطالعه شده است