سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیما زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر تائبی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
مهرزاد طباطبائیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کمبود آب شیرین یکی از مهمترین مسائلی است که بخصوص از نیمه دوم قرن بیستم بطور جدی تری مطرح گردیده است. با افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به منابع آب، مساله جایگزینی منابع قبلیمثل آبهای زیر زمینی و آبهای سطحی آب منابع جدید بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بازیافت و استفاده مجدد ازبخشهای کمتر آلوده شده پسابهای خانگی ، در داخل هر واحد مسکونی ، جهت مصارف غیر شرب، به عنوان یک منبع آب جدید، می تواند سهمی عمده در کاهش مصرف آب تصفیه شده شهری ایفا نماید. این مساله به عنوان یکی از مقاصد اجرایی ساختمانهای سبز و در زمینه توسعه شهری پایدار بیان شده است. در واحدهای مسکونی ، آلودگی فاضلاب خاکستری ناشی از آشپزخانه ، لباسشویی ، حمام و دستشویی، بسیار کمتر از فاضلاب سیاه ناشی از توالتها می باشد، لذا با جمع آوری فاضلاب خاکستری در سطح یک یا چند واحد مسکونی و تصفیه آن در محل، پسابی حاصل میشود که می تواناز آن به عنوان یک منبع جهت مصارف خانگی که در تماس مستقیم با انسان نیستند، مثل آبیاری و سیفون توالت، مجددا استفاده نمود. با توجه به انکه بررسی بر روی کیفیت و کمیت فاضلاب خاکستری مطابق با کیفیت آب در یران، بطور جامع انجام نشده است، هدف از این تحقیق، تعیین میزان سهم فاضلاب خاکستری نسبت به کل فاضلاب خانگی، مشخصه سازی کیفیت فاضلاب خاکستری در ایران و همچنین طراحی و ستخت سیستم بازیافت فاضلاب خاکستری سازگار با شرایط موجود در ایران، می باشد که جهت تعیین میزان سهم فاضلاب خاکستری نسبت به کل فاضلاب خانگی، جمع آوری فاضلاب خاکستری ناشی از آشپزخانه، لباسشویی ، حمام و دستشویی بطور روزانه درسطح ۸ خانه مسکونی با جمعیتهای مختلف در هر خانواده، هر کدام در طول یک هفته انجام گردید ونسبت فاضلاب خاکستری به کل فاضلاب خانگی برابر ۶۴/۵ درصد بدست آمد. سیستم طراحی شده جهت بازیافت فاضلاب خاکستری، شامل تانک ورودی، فیلتر شنی، محفظه ضد عفونی اشعه فرابنفش و تانک ذخیره نهایی می باشد. جهت تعیین کیفیت فاضلاب خاکستری ورودی به سیستم تصفیه و همچنین فاضلاب خاکستری تصفیه شده خروجی، پارامترهای کدورت، کلیفرم، COD ، TSS, pH,BOD در قسمتهای مختلف سیستم تصفیه مورد آزمایش قرار گرفتند که نتایج نشانگر حذف بسیار زیاد مواد معلق و مواد آلی پس از تصفیه می باشد.