سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حامد احمدی اردکانی – کارشناس ارشد
مرتضی علیزاده – استادیار دانشگاه شیراز
رسول امینی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:
در کار حاضر نانوذرات دی الکتریک تیتانات کلسیم مسCCTO) به روش مکان وشیمیایی تولید شد. آنالیز ساختاری کمی وکیفی فازها با پراش اشعهXRD) X و با استفاده از روش رتویلد صورت گرفت. چگونگی توزیع عناصر و مورفولوژی آنها، بررسی رفتار حرارتی و بررسی اندازه ذرات به ترتیب با استفاده از آنالیز متفرق کننده اشعه ایکس EDX) آنالیز حرارتی افتراقیDTA) و میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM)انجام شد. نتایجXRD نشان داد که در مراحل مختلف آسیابکاری، به ترتیب کاهش اندازه ذرات، تشکیل ساختار نانو و آمورف شدن رخ می دهد و یافته شد که سرعت آمورف شدن در فازهای مختلف،متفاوت است. با تبدیل تمامی فازهای بلورین به فاز آمورف و با نزدیک شدن ترکیب این فاز به ترکیب استوکیومتری فازCCTOاین فاز از فاز آمورف جوانه زنی می کند. نتایجEDX توزیع همگن عناصر را نشان داد و نتایج آنالیز حرارتی تشکیل فاز آمورف و تبلور فازCCTOرا از آن اثبات کرد و تصویرTEM نشان داد که اندازه ذرات فازCCTO پس از ١٩٢ ساعت آسیابکاری در محدوده ١٥ الی ٤٠ نانومتر است.