سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلام حسین خرمی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی قاسمی فرد – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد حسینی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
احمد کمپانی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله تهیه نانو پودر سرامیک Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 با دو روش احتراق ژل و همروسوبی با استفاده از پیش ماده های فلزات آلی و نمک های فلزی به عنوان مواد شروع کننده مورد بررسی قرار گرفته است پودر های حاصل به صورت روشهای FTIR و XRD و SEM, ومشخصه یابی شده ناد وجود ساختار تک فاز پروسکایت PZT در دمای کلسینه C650 با دو روش فوق مورد تائید قرار گرفته است اندازه ذرات پودر در حدود NM70 تعیین گردید و نتایج نشان می دهد پودرهای حاصل دارای ساختار فاز منوکلینیک است . ضرایب شکست و خاموشی و تابع ذی الکتریک پودرهای PZT تهیه شده به کمک روابط کرامرز – کرونیک محاسبه شد