سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رجبی خرمی – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنع
فرهاد شهریاری – دانشجوی دکتری مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش پس از مشخصه یابی پوشش های تجاری ElCOAT37$ ELCOAT101 مقاومت به اکسیداسیون چرخه ای آنها در دو دمای ۸۵۰ و۹۰۰ درجه مورد بررسی ومطالعه قرار گرفت.بدین منظور نمونه های سوپر آلیاژ پایه نیکل پوشش دار برای آزمون اکسیداسیون چرخه ای در چرخه های ۵ ساعته در اتمسفر کوره آزمایش شدند.کینتیک فرایندها توسط منحنی تغییر وزن بر اساس زمان بررسی شد.برای مطالعات ریز ساختاری محصولات اکسیداسیون از میکروسکوپ الکترونی آنالیز فازی پراش پرتو ایکس و آنالیز عنصری نیمه کمی استفاده شد.نتایج بررسی پوشش های تجاری نشان داد که اکسیداسیون چرخه ای هر دو پوشش از قانون سهمی پیروی میکنند و ثابت سهمی حدود ۱۰۰۰ برابر کمتر از ثابت سهمی سوپر آلیاژ بدون پوشش است.پوشش ELCOAT101در برابر اکسیداسیون چرخه ای مقاومت بیشتری از خود نشان میدهد. مورفولوژی محصولات اکسیداسیون هر دو پوشش در دمای ۸۵۰ درجه سوزنی شکل ودر دمای ۱۰۵۰ درجه کروی شکل است.این امر ناشی از حضور کروم در ترکیب شیمیایی اکسید در دمای بالاست.