سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
جواد محمدی مهر – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
محمدرضا فجرک – سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

چکیده:

مشعل به عنوان بخش اصلی سیستم های احتـراق صـنعتی در نظر گرفته می شود و به طور کلی مشعلی کاراتر اسـت کـه در کنار رعایت نکات ایمنی و ز یست محیطی ، با مصرف سوخت و در زمان کم تر، مقدار مشخصـی از یـک محصـول را تولیـد نماید . بنابراین لازم است که شعله حرارت را به طور موثرتری به بار منتقل کن د . در ایـن مقالـه، مودهـای انتقـال حـرار ت در فرایندهای احتراق صنعتی و برخی فن آوری های جدید جهـت افزایش کارایی سیستم احتراق بررسـی مـی گـرد د . بـرای ایـن منظــور، تــأثیر ممنتــوم مـــحوری و جاـــنبی ( چــرخش ) ، درخشـندگی شعله ، پیش گرمایش سوخت و یا اکسید کننـده ، بازیافت انرژی، و در نهایت مشـعل هـای اکسـیژن – سـوخت، بررسی شده اند .