مقاله مشكلات اشتغال در آزادگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: مشكلات اشتغال در آزادگان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادگان
مقاله اشتغال
مقاله بحث متمركز گروهي (Focus group discussion)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: خاجي علي
جناب آقای / سرکار خانم: گنج پرور زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كربلايي اسماعيلي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: سروش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدحسيني داوراني سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بر اساس آمار موجود در طول جنگ عراق و ايران حدود ۴۰۰۰۰ نفر از ايرانيان توسط نيروهاي عراقي به اسارت گرفته شدند. اسيران جنگي علاوه بر مشكلات جسمي و رواني، ناتواني هاي اجتماعي و شغلي بيشتري نسبت به افراد عادي جامعه دارند. هدف از انجام اين مطالعه تعيين مشكلات اشتغال آزادگان و الويت بندي آن ها بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع كيفي(Qualitative study)  و به صورت مصاحبه گروهي (Focus group discussion)  انجام شد. ۱۰ نفر از آزادگاني كه داراي تحصيلات در رشته حقوق بودند و با قوانين مربوط به اشتغال آشنايي بيشتري داشتند از ليست آزادگان موجود در بنياد شهيد و امور ايثارگران انتخاب شدند. اين بررسي در ۷ جلسه انجام شد. اعضاي گروه مشكلات مهم پيش روي آزادگان در زمينه اشتغال رابه صورت بارش افكار بيان كردند. سپس مشكلات بيان شده دسته بندي و خلاصه شدند.
اعضاي گروه به ليست مشكلات بر اساس شاخص هاي الويت بندي بين يك تا ۱۰ امتياز دادند. جهت تعيين مهمترين مشكل اشتغال آزادگان، امتيازات داده شده به هر مشكل توسط شركت كنندگان در تمامي فرم ها با هم جمع شده و بالاترين امتياز به منزله مهمترين مشكل اشتغال آزادگان درنظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين سني افراد گروه مورد مطالعه ۴۷ سال با طيف سني ۴۱ تا ۵۵ بود. كمترين مدت اسارت ۴۸ ماه و بيشترين مدت اسارت ۱۱۸ ماه بود. مهمترين مشكلات عنوان شده توسط آزادگان در زمينه اشتغال كه از بالاترين امتياز برخوردار بودند به ترتيب شامل: بازنشستگي زودرس، كمبود سيستم نظارت بر اجراي قوانين در ساختار بنياد شهيد و امور ايثارگران، حالت اشتغال، دو برابر شدن سنوات كاري دوره اشتغال آزادگان بدون پرداخت مالي يا افزايش حقوق بر اساس سنوات كاري و عدم اطلاع كامل آزادگان از قوانين موجود اشتغال بودند.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد كه گروه بر اين باورند بازنشستگي زودرس، حالت اشتغال و كمبود سيستم نظارت بر اجراي قوانين در ساختار بنياد شهيد و امور ايثارگران مهمترين مشكلات اشتغال آزادگان است. به منظور تاييد يافته هاي اين پژوهش ضروري است مطالعه اي كمي با حجم نمونه بالا طراحي و اجرا شود تا نوع و شدت مشكل اشتغال آزادگان دقيق تر بررسي شود تا در صورت نياز براي رفع آن برنامه ريزي شود.