مقاله مشكلات رفتاري در كودكان مبتلا به صرع تحت درمان با فنوباربيتال و فني تويين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۶۰ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مشكلات رفتاري در كودكان مبتلا به صرع تحت درمان با فنوباربيتال و فني تويين
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنوباربيتال
مقاله فني تويين
مقاله کودکان
مقاله صرع
مقاله درمان
مقاله مشکلات رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بخشاني نورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: افغاني آيدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده از فنوباربيتال در درمان تشنج كودكان با توجه به مشكلات رفتاري گزارش شده ناشي از آن، مورد بحث است و مصرف آن با وجود داروهاي جديدتر رو به كاهش گذاشته است. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني مشكلات رفتاري در كودكان مبتلا به صرع تحت درمان با فنوباربيتال در مقايسه با كودكان مبتلا به صرع تحت درمان با فني تويين مي باشد.
مواد و روش کار: در اين مطالعه مورد-شاهدي كه در نيمه ي دوم سال ۸۵ در شهرستان زاهدان انجام شد؛ تعداد ۳۹ كودك مبتلا به صرع تحت درمان با فنوباربيتال و ۳۵ كودك مبتلا به صرع تحت درمان با فني تويين در سنين ۱۳-۲ سال، كه حداقل به مدت دو ماه داروي مورد نظر را دريافت كرده بودند، به روش متوالي انتخاب شدند. در گروه سني زير ۶ سال با پرسشنامه طراحي شده و در گروه ۱۳-۶ سال با پرسشنامه راترفرم اطلاعات از والدين بيماران اخذ گرديد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد در كودكان زير ۶ سال مشكلات رفتاري بارز درگروه فنوباربيتال عبارتند از: بي قراري، عدم توجه، نافرماني، خستگي و در گروه فني تويين عبارتند از: تحريك پذيري، بي قراري و تغييرات الگوي خواب. مشكلات رفتاري در كودكان مبتلا به صرع ۱۳-۶ ساله در ۵۸٫۳ درصد كودكان گروه فنوباربيتال و ۵۳٫۸ درصد گروه فني تويين وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه شيوع مشكلات رفتاري در گروه فنوباربيتال در مقايسه با گروه فني تويين تفاوت قابل ملاحظه اي نداشت؛ بنابراين با توجه به شيوع بالاتر از نرمال مشكلات رفتاري در گروه فني تويين، به نظر مي رسد فنوباربيتال هم چنان مي تواند در بسياري موارد به عنوان داروي مناسب انتخاب شود.