مقاله مشكلات شنوايي در سندرم ترنر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مشكلات شنوايي در سندرم ترنر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم ترنر
مقاله كم شنوايي حسي عصبي
مقاله كم شنوايي انتقالي
مقاله كم شنوايي آميخته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي پور مهين
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سالك اردستاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت سيدحنيف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم ترنر شايع ترين اختلال كروموزومي در زنان است كه تقريبا در ۳ درصد از كل بارداري ها رخ مي دهد. اختلال شنوايي مشكل شايعي در بيماران مبتلا به سندرم ترنر است كه علت آن، اختلال عملكرد شيپور استاش به علت کوتاهي و وضعيت افقي تر آن، اختلال عملكرد كام و بد شکلي حلزون مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي جنبه هاي اتولوژيك و شنوايي گروهي از بيماران مبتلا به سندرم ترنر انجام شد.
روش بررسي: در اين پژوهش مقطعي ۴۰ بيمار مبتلا به سندرم ترنر با سن ۱۰ تا ۲۰ سال (ميانگين ۸۴/۱۵ با انحراف معيار ۶۷/۲) از نظر مشكلات اتولوژيك مورد مطالعه قرار گرفتند و براي تمامي آنان شنوايي سنجي با تن خالص انجام شد.
يافته ها: چهل درصد بيماران سابقه بيماري گوش مياني را عنوان كردند. تحليل داده هاي شنوايي سنجي آنها نشان دهنده شنوايي هنجار در ۵/۴۷ درصد، كم شنوايي حسي عصبي در ۵/۳۲ درصد، كم شنوايي انتقالي در ۵/۱۷ درصد و كم شنوايي آميخته در ۵/۲ درصد بيماران مي باشد.
نتيجه گيري: پي گيري دقيق كودكان مبتلا به سندرم ترنر در اوايل كودكي جهت تشخيص بيماري هاي گوش مياني و پيشگيري از عوارض آنها ضروري است. همچنين،  بررسي هاي دوره اي طولاني مدت حتي پس از بهبود مشکلات گوش مياني جهت تشخيص كم شنوايي حسي عصبي لازم مي باشد.