مقاله مشکلات ارتباطي سالمندان مبتلا به آلزايمر و مراقبت کنندگان اصلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مشکلات ارتباطي سالمندان مبتلا به آلزايمر و مراقبت کنندگان اصلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله آلزايمر
مقاله مشکلات ارتباطي
مقاله مراقبت کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتوني مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: زهري سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين مشکلات ارتباطي سالمندان مبتلا به آلزايمر و مراقبت کنندگان اصلي آنها صورت گرفت.
روش بررسي: مطالعه حاضر پژوهشي توصيفي است که ۱۰۰ مراقبت کننده اصلي داراي ملاک هاي پژوهش به روش سرشماري از انجمن آلزايمر تهران انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته حاوي ۴۷ سوال بود و منعکس کننده مشکلات ارتباطي مراقبت کننده (فهميدن، درک سخنان، درخواست ها، نيازها، معنا و مفهوم اعمال و رفتار بيمار، اشکال در فهماندن درخواست ها و موضوعات به بيمار) بود. جهت بررسي روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و به منظور بررسي پايايي از دو روش بازآزمايي (r=%95) و تعيين همساني دروني آلفاي کرونباخ ۰٫۹۶ استفاده شد. همچنين شدت اختلال ذهني سالمند مبتلا به آلزايمر با استفاده از ابزار استاندارد شده ارزيابي وضعيت روانشناختي فرم کوتاه تعيين شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t انجام شد.
يافته ها: %۷۴ مراقبت کنندگان، مشکل خود در برقراري ارتباط با بيمار را در حد بالا، %۱۷ در حد متوسط و %۹ در حد کم بيان کردند. %۷۳ از افراد مورد پژوهش بيشترين ميزان مشکلات ارتباطي را در حيطه فهماندن درخواست ها و موضوعات به بيمار و %۲۷ بيشترين ميزان مشکل را حيطه فهميدن و درک درخواست ها، نيازها، معنا و مفهوم اعمال و رفتار بيمار گزارش کردند. بين سن و جنس مراقبت کنندگان و نيز شدت اختلال ذهني سالمند مبتلا به آلزايمر با مشکلات ارتباطي موجود ارتباط معني داري وجود داشت، به طوري که با افزايش سن مراقبت کننده، جنسيت مونث مراقبت و افزايش شدت بيماري سالمند، شدت مشکلات ارتباطي افزايش نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: از آنجا که برقراري ارتباط موثر، عاملي مهم در برآورده کردن نيازهاي جسمي و روحي است و با توجه به نتايج پژوهش حاضر که حاکي از بالا بودن وجود مشکلات ارتباطي مراقبين و بيماران بود، ضروريست افرادي که از سالمندان مبتلا به آلزايمر مراقبت مي کنند در زمينه راهکارها و مهارت هاي ارتباطي ويژه، جهت برقراري ارتباط با سالمند مبتلا به آلزايمر، آموزش ديده تا بتوانند به بهترين نحو از آنها مراقبت کرده، خود نيز دچار خستگي و فرسودگي ناشي از مراقبت از اين بيماران نشوند.