مقاله مشکلات انضباطي دانش آموزان و ارايه يک الگوي انضباطي مناسب در مدارس دخترانه ابتدايي شهرستان شهرضا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: مشکلات انضباطي دانش آموزان و ارايه يک الگوي انضباطي مناسب در مدارس دخترانه ابتدايي شهرستان شهرضا
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشكلات انضباطي (آموزشي
مقاله رفتاري
مقاله مقرراتي)
مقاله راهكارهاي انضباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شريعت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي مشكلات انضباطي دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي شهرستان شهرضا در ابعاد آموزشي، رفتاري، مقرراتي و راهكارهاي اصلاح و كاهش اين مشكلات از ديدگاه مديران و معلمان در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ پرداخته است. روش پژوهش، توصيفي پيمايشي بوده است. جامعه آماري اين پژوهش تمام مديران (۵۰ نفر) و معلمان (۳۶۰ نفر) مدارس ابتدايي دخترانه شهرضا بودند. از بين جامعه آماري معلمان ۱۷۹ نفر به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند و تمام مديران در پژوهش شركت كردند. ابزار پژوهش پرسشنامه اي شامل سؤالات مربوط به مشكلات انضباطي با ضريب پايايي ۰٫۹۳ و سوالات مربوط به راهكارهاي اصلاح مشكلات انضباطي با ضريب پايايي ۰٫۸۶ بود. روايي محتوايي پرسشنامه با نظر متخصصان تاييد شد. به منظور تحليل داده هاي اين پژوهش از آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتايج نشان داد كه مشكلات انضباطي دانش آموزان در ابعاد آموزشي، رفتاري و مقرراتي كمتر از سطح متوسط بوده است. در مورد راهكارهاي اصلاح مشكلات انضباطي، «مشورت معلمان و مديران براي حل مساله»، «تذكر شفاهي خصوصي»، «جلسات آموزشي براي خانواده دانش آموز»، «انجام مشاوره فردي با دانش آموز»، «تشويق و پاداش به منظور اصلاح مشكل»، «دادن مسووليت به دانش آموز» و «علت يابي مشكل قبل از هرگونه برخورد» به ترتيب بالاترين ميانگين را داشته است. بين نظرهاي مديران و معلمان برحسب متغيرهاي جمعيت شناختي در رابطه با مشكلات آموزشي و رفتاري تفاوتي مشاهده نشد (P<0.05). اما در بعد مقرراتي از نظر مديران مشكلات انضباطي دانش آموزان بيشتر از معلمان بود. بين نظر مديران و معلمان در رابطه با راهكارهاي انضباطي برحسب متغيرهاي جمعيت شناختي تفاوتي مشاهده نگرديد.