سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید نعمان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

حال حاضر دربسیاری از نقاط دنیا ودرایران خسارات بهداشت ی واقتصادی ناشی ازکنه ها باعث زیانهای زیادی به دامپروران ومرغداران می شود . بطوری که فصل فعالیت کنه ها همواره مصادف با
زمان شیوع برخی از امراض خطرناک دامی است . با توجه به اقالیم حاکم در استان اصفهان در این تحقیق استان به دو منطقه دشت وکویری و کوهستانی سرد تقسیم شد . شهرستان گلپای گان به عنوان شاخص منطقه کوهستانی و شهرستان برخوار ومیمه شاخص منطقه دشت وکویری در نظر گرفته شد .پس ازانتخاب شهرستان بطور تصادفی ۳ گوسفند داری ثابت در هر شهرستان با مشورت شبکه دامپزشکی شهرستان انتخاب ونمونه گیری انجام شد . مجموع کنه های جدا شده از منطقه برخوار ومیمه ۳۴۸ نمونه بود که به تفکیک ۵۹/۸ % هیالوما مارجیناتوم و ۴۰/۲% هیالوما آناتولیکوم تشخیص داده شد . از ۱۴۸ کنه بالغ جدا شده در منطقه گلپایگان ۳۳/۷۸ % هیالوما مارجیناتوم ۶۴/۱۹% هیالوما آناتولیکوم و ۲/۰۳ % ریپی سفالوس بورسا تشخیص داده شد.