سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هما رزمخواه – کارشناس شرکت مهندسین مشاور حاسب فارس
محمدرضا هاشمی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

بررسی سیلآبهای تاریخی رودخانه نشان میدهد که به محض وقوع سیلآب با دوره بازگشت ۲ سال یا بیش از آن جریان در سیلآبدشتهای اطراف رودخانه طغیان می نماید. اگر کرانه های رودخانه را دشتهای مسطح با شیب بسیار کم تشکیل دهند به محض آنکه رودخانه در سیلآبدشت طغیان نماید با توجه به شیب بسیار کم سیلآبدشت، سیلآب رودخانه تا مسافتهای بسیار ور از آبراهه اصلی و حتی در جهتهای کاملاً متفاوت از آبراهه اصلی، جاری می شود این در حالیست که درمطالعات مهندسی رودخانه معمولاً مقاطع عرضی در یک باند محدود از رودخانه برداشت می شود. بنآبراین جریان سیلآب ۲۵ سال که معمولاً برای تعیین بستر و حریم رودخانه مبنای کار می باشد، در این محدوده واقع نمی گردد از سوی دیگر مدلهای معمول هیدرولیک رودخانه مانند مدل Mike11,Hec-Ras قادر نیستند به خوبی جریان را در سیلآبدشتهای رودخانه در شرایط مذکور مدل نمایند. در تحقیق حاضر رودخانه حله به عنوان یک مطالعه موردی دراین زمینه انتخآب شده و روشهای برخورد با این مسئله جهت تعیین حریم و بستر ارائه شده است.