سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هما رزمخواه – کارشناس شرکت مهندسین مشاور حاسب فارس
محمدرضا هاشمی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

بررسی سیلآبهای تاریخی رودخانه نشان می دهد که به محض وقوع سیلآب با دوره بازگشت ۲ سال یا بیش از آن، جریان در سیلآبدشت های اطراف رودخانه طغیان می نماید. اگر کرانه های رودخانه را دشتهای مسطح با شیب بسیار کم تشکیل دهند. به محض آنکه رودخانه در سیلآبدشت طغیان نماید، با توجه به شیب بسیار کم سیلآبدشت سیلآب رودخانه تا مسافتهای بسیار دور از آبراهه اصلی و حتی در جهت های کاملاً متفاوت از آبراهه اصلی، جاری می شود. این در حالیست که در مطالعات مهندسی رودخانه معمولا مقاطع عرضی در یک باند محدود از رودخانه برداشت می شود بنآبراین جریان سیلآب ۲۵ ساله که معمولا برای تعیین بستر و حریم رودخانه مبنای کار میباشد. در این محدوده واقع نمی گردد از سوی دیگر مدلهای معمول هیدرولیک رودخانه مانند مدل Mike11,Hec-Ras قادر نیستند به خوبی جریان را در سیلآبدشتهای رودخانه در شرایط مذکور مدل نمایند. در تحقیق حاضر رودخانه حله به عنوان یک مطالعه موردی در این زمینه انتخآب شده و روشهای برخورد با این مسئله جهت تعیین حریم و بستر ارائه شده است.