مقاله مشکلات خانواده هاي داراي فرزند معلول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله طب نظامي از صفحه ۴۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مشکلات خانواده هاي داراي فرزند معلول
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد خانواده
مقاله سازگاري
مقاله معلوليت
مقاله فرزندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نوده خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: انيسي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمحمدي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: عملکرد نظام خانواده بر وضعيت بهداشت رواني اعضاي آن موثر است و وجود فرزند معلول، اغلب ضايعات و اثرات جبران ناپذيري بر وضعيت خانواده وارد مي کند. بر اين اساس هدف از اين تحقيق، بررسي مشکلات خانواده هاي داراي فرزند معلول و تاثير غيرمستقيم آن بر عملکرد شغلي آنها بود.
روش ها: اين پژوهش توصيفي-تحليلي در سال ۱۳۸۸ انجام شد. جامعه آماري پژوهش شامل خانواده اي کارکنان سپاه داراي فرزند معلول ساکن شهر تهران بود. تعداد ۲۰۰ نفر در دو گروه خانواده هاي کارکنان داراي فرزند معلول و خانواده هاي فاقد فرزند معلول به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. اين افراد به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه عملکرد خانواده، مقياس سازگاري بل و پرسش نامه محقق ساخته بود. براي تجزيه و تحليل يافته ها از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون T مستقل و نرم افزار SPSS 15  استفاده شد.
يافته ها: از نظر عملکرد درون خانواده، تفاوت ميان گروه خانواده هاي داراي فرزند معلول با گروه شاهد معني دار(p<0.01)  و به بيان ديگر عملکرد خانواده در گروه شاهد بهتر از گروه داراي فرزندان معلول بود. از نظر وضعيت سازگاري، بين دو گروه در نمره کل و مقياس هاي فرعي تفاوت معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: خانواده هاي داراي فرزند معلول از نظر عملکردي و سازگاري نسبت به خانواده هاي فاقد فرزند معلول دچار ضعف و نارسايي هستند، بنابراين اين خانواده ها به خدمات آموزشي، مشاوره اي و حمايت هاي رواني و مالي نياز دارند.