سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید مستوفی – مدیر بهبود روش های بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
حسن بختیاری – رئیس اداره بهره برداری از شبکه های فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان قم

چکیده:

طرح های جمع آوری و تصفیه ی فاضلاب با دارا بودن مزایای فراوان، دستیابی به اهداف مهم از جمله زیست محیطی را ممکن خواهد ساخت و این امر با برنامه ریزی جامع میسر می گردد. در مواردی طرح های فاضلاب بدون نیاز سنجی و مطالعات واقعی، با هزینه های زیاد اجرا شده اما در عمل عملکرد مطلوبی حاصل نگردیده و تاسیسات قبل از سپری شدن عمر مفید، از انتفاع خارج شده اند. در برخی شهرها بدلیل عدم نگرش هماهنگف رشد نامتوازنی در بخش های مختلف طرح هخای فاضلاب نظیر اجرای شبکه ها و ساخت تصفیه خانه ها با فرض تحقق جذب مشترکین فاضلاب و نیز ارتقای توانمندی نیروی انسانی وجود دارد. در برخی موارد سال ها پس از بهره برداری، تاسیسات به ظرفیت ایمنی خود نرسیده اند. این موضوع در کنار عمر محدود تاسیسات فاضلاب (به دلیل خوردگی) می تواند از نقطه نظر زیان های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد در شرایط موصوف تحقق اهداف اجرای پروژه های فاضلاب نظیر ارتقای سطح بهداشت عمومی، حفظ محیط زیست و امکان اسفتاده ی مجدد از پسآب استاندارد، ممکن نیست.