مقاله مشکلات مراکز آموزش از راه دور از ديدگاه دبيران و دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۸ -۱۳۷۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: مشکلات مراکز آموزش از راه دور از ديدگاه دبيران و دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۸ -۱۳۷۸
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراکز آموزش از راه دور
مقاله مشکلات مراکز آموزش از راه دور
مقاله دانش آموزان آموزش از راه دور
مقاله دبيران آموزش از راه دور
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتضادي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: آقاكثيري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي مشکلات (فناوري اطلاعات، برنامه ريزي درسي و مالي  اداري) مراکز آموزش از راه دور از ديدگاه دبيران و دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان بود. جامعه آماري پژوهش ۴۰۲۱ دانش آموز (دختر و پسر) و ۴۰۲ دبير دوره متوسطه اين مراکز، در سال تحصيلي ۸۸ -۱۳۸۷ بودند. افراد نمونه ۳۰۰ دانش آموز و ۱۱۰ نفر از دبيران مراکز آموزش از راه دور بودند که به روش تصادفي خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. روش پژوهش توصيفي  پيمايشي بود. به منظور بررسي ميزان مشکلات در اين مراکز، از دو پرسشنامه محقق ساخته براي دانش آموزان و دبيران با درجه بندي ليکرت استفاده گرديد. روايي صوري و محتوايي هر دو پرسشنامه با نظر متخصصان و کارشناسان در حد مطلوب گزارش گرديد. پايايي هر دو پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه دانش آموزان ۸۷/۰ و براي پرسشنامه دبيران ۸۸/۰ به دست آمد. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از روشهاي آماري تحليل واريانس،  tتک متغيره و t مستقل استفاده شد. نتايج نشان داد که از نظر دانش آموزان ميزان مشکلات فناوري اطلاعات، برنامه ريزي درسي، مالي  اداري در سطح خطاي ۰۵/P≤۰ بيش از سطح متوسط و نيز از نظر دبيران، مشکلات فناوري اطلاعات و برنامه ريزي درسي بيش از سطح متوسط بود. يافته هاي ديگر پژوهش نيز بيانگر تفاوت معنادار (P£۰/۰۵). در ميزان مشکلات فناوري اطلاعات از نظر دانش آموزان برحسب ويژگيهاي جنسيتي بود، همچنين تفاوت معناداري ميان نظرات دانش آموزان و دبيران در ميزان مشکلات مشاهده گرديد.