سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود صیاحی – کارشناس عمران، شرکت مهندسین مشاور دزآب
نسیم مستوفی زاده – کارشناس آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسین مشاور دزآب

چکیده:

نظر به اینکه در حال حاضر نحوه تقسیم و تخصیص اعتبارات و گزینش پیمانکاران برای انجام طر حهای تسطیح اراضی به صورت محدود صورت می گیرد، قراردادهای واگذار شده به پیمانکار عمدتاً به صورت مبلغ ریالی و نه براساس مساحت طرح تعریف می گردد . به این معنی که پیمان براساس مبلغ ثابت تعریف شده و پیمانکار متناسب با این مبلغ عملیات اجرایی طرح را بر عهده داشته و ملزم به اجرای سطح تعریف شده ای نیست . از طرفی این موضوع باعث گردیده تا پیمانکارانی که طرف چنین قراردادهایی قرار می گیرند عمدتاً دارای تخصص و تشکیلات لازم و یا ماشین آلات مورد نیاز جهت اجرای این نوع عملیات نبوده و بنابراین کیفیت و کمیت کار و هز ینه تمام شده طرح را تحت الشعاع قرار دهند . در این راستا م ی توان معکوس کردن نحوه تعریف این نوع پروژ ه ها و باری رفع مشکلات اجرایی و بهر هبرداری بهتر از « تعریف ریال » و نه « تعریف سطح » قراردادهای مربوطه , به صورت هزینه مصرف شده را عنوان نمود . این موضوع به دلیل نقش ویژه عملیات تسطیح اراضی در تکمیل روند بهسازی و بهینه سازی سیست مهای آبیاری اهمیت دارد. در این مقاله سعی بر آن است که مشکلات فوق به صورت جزئی تر تفکیک و بیان شده و در این زمینه راهکار مناسب ارائه گردد تا امکان برنامه ریز ی ها ی دقیق تر و منسجم تر و سامان دهی شکل اجرایی این طر حها فراهم شود .