سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خلیل ا… کاظمی – معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد

چکیده:

سالهاست که نا کار امدی سیستم دولتی و بخش های عمومی به عنوان یک اصل قابل قبول صاحب نظران و مدیران ارشد درآمده تا آنجا که در برنامه ی سوم وچهارم توسعه تصویب و مورد تاکید قرار گرفته و به رغم مصوبات قانونیسخنرانی های زیبا و پذیرش کلی آن در عملهمچنان بخش های دولتی و عمومی متورممی شوند گر چه گاه این تورم در دل شر کت ها و ساز مان های قدیمی و نو ساختهصورت می گیرد.نکته اصلی در عدم تو جیه مدیران میانی و مدیراناجرائی است به طوریکه گاه با تجزیه تحلیل های غیر واقعی تشخیص می دهند و گاه ضوابطدست و پاگیر قانونی در استفاده از بخش خصوصی و طولانی بودن آن باعث بکارگیری نیرو برای انجامسریع کار می شود.همیشه آموزش دهندگانخوصی سازینیرو های تئوریک و دانشگاهی بوده و کمتر توانسته اند مو شکافانه قضایا را تحلیل و تبیین کنند و به همین دلیلمجرین گرچهاصلخصوصی ساازی را پذیرفته اندلکن آن را نا آشنا به مشکلات خود دانسته اند و خصوصی سازی را در حوزه کاری خود غیر ممکن می دانند.در این مقاله سعی شده است به صورت اجمالی در ابتدا مشکلات و دلایلنا کار آمدی تصدی گری دولت و بخش عمومی (شهر داری ها) را بررسی و سپس راه کار های خصوصی سازی صحیح و اصولیفعالیت های مدیریت پسماندشهری تعیین گردیده و با توجهبه تجربیات و موفقیت های سازمان باز یافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد در جلب مشارکت بخشخصوصیجهت فعالیت هایمدیریتپسماند به ویژه در بخش صنایع تبدیلی مواد زاید جامد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .