سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رضا قلی زاده – کارشناس گروه آبیاری تحت فشار شرکت مهندسی مشاو رمهاب قدس
امیرحسین آراسته – کارشناس گروه آبیاری تحت فشار شرکت مهندسی مشاو رمهاب قدس

چکیده:

امروزه لوله ها بعنوان مهمترین روش انتقال و توزیع آب بصورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرند و در شبکه های انتقال و توزیع آب جهت بهره برداری بهینه، لزوم استفاده از خطوط لوله آبرسان بعنوان جایگزین کانالهای انتقال آب اجتنا بناپذیر م یباشد. در این روش آب تحت فشار هیدرولیکی قرار دارد و منبع تأمین فشار م یتواند از طریق پمپاژ و یا درصورت مرتفع بودن منبع آب نسبت به اراضی از طریق نیروی ثقل تأمین گردد. هدف فوق نیاز به سرمایه گذاری زیاد و زمان طولانی دارد. لذا انتخاب نوع لوله و اتصالات با عملکرد مناسب و دوام طولانی از عوامل قابل ملاحظه هزین ههای طرح م یباشد. در انتخاب لوله ها مواردی چون نیازهای شبکه ، وسعت طرح ، دبی عبوری ، قطر لوله ، میزان مقاومت در برابر بارهای خارجی و قابلیت خوردگی در مقابل مواد شیمیایی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشند . در عین حال در نظر گرفتن ، شرایط و نحوه کارگذاری لوله ها ، مهارت در اجرا و حمل و نقل لوله ها ،تأثیر وقوع حوادث طبیعی مانند سیل و زمین لرزه ، و اثرات زیست محیطی از جمله شرایط مهم دیگری است که می بایست مورد توجه قرار گیرند . یکی از لول ههایی که کاربرد وسیعی در شبک ههای توزیع آب دارد و در بعضی موارد برای خطوط انتقال آب نیز از این لول هها استفاده م یشود، لول ههای آزبست سیمان است. در این مقاله سعی براین است با معرفی مشخصات فنی و فرآیند تولید لوله های آزبست به بررسی برخی مشکلات و موانع در زمان اجرا و انجام آزمون های مختلف ازجمله تست هیدرواستاتیک در این لوله ها اشاره و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردد .لازم به ذکر است در گردآوری مطالب فوق از استانداردهایAWWA و ASTM , ISO, بادر نظر گرفتن شرایط و تجربیات موجود در طرح شبکه آبیاری و زهکشی تبارک آباد استفاده شده است .