سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین غیاثیان – استادیار دانشکدة عمران دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران
منوچهر جهانشاهی – کارشناس ارشد خاک وپی ، دانشکده عمران دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

در این تحقیق یک خاک رسی با خمیر ی پائین با در صدهای مختلف گچ مخلوط و سپس با درصدهای متفاوت آهک با دو روش اختلاط معمولی و دومرحله ای تثبیت شده است . آزمایشهای تورم بر روی آنها انجام و تاثیر سولفات و روش اختلاط بر مقادیر تورم مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان میدهد که حضور سولفات باعث افزایش چشمگیر تورم میگردد. این افزایش تورم حتی به مراتب بیشتر از نمونه های اصلاح نشده میباشد . اما در نمونه های اصلاح شده به روش اختلاط دوبل میزان تورم به میزان زیادی نسبت به روش معمولی کاهش یافته است.