سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
اسماعیل نادری – استادیار دانشگاه پیام نور گرگان
نعمان انق – دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:
در این مقاله سعی شده است تا از مهمترین مصادر فلسفی جبران خلیل جبران پرده برداشته شود. زیرا بسیاری از ناقدان در مصادر اندیشه های فلسفی وی اختلاف نظر دارند؛ برخی او را متأثر از فلاسفه شرق هندی، چینی می دانند وبرخیدیگر او را متأثر از فلاسفه اسلامی می پندارند، وعده ای نیز او را تقلید کننده آراء واندیشه های فیلسوفان غرب بالأخص نیچه وویلیام بلایک می دانند. از این رو در این مقاله سعی کردیم تا با گلچینی از مهمترین اندیشه های فلسفی اش یعنی نگاه او به الله جل جلاله ، ومسأله مرگ وجهان آخرت، واندیشه وحدت وجود، که بن مایه اندیشه های فلسفی وی راشکل می دهد به منبع اصلی اینگونه اندیشه ها پی ببریم، تا پاسخی باشد بر نظرات بسیاری از ناقدان که آراء متفاوتی در این خصوص ارائه می دهند.