سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلی آزرمسا – عضو هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

انتخاب تجهیزات و مصالح مورد استفاده در شبکه های لوله کشی و کییت مصالحانتخابی از جمله موارد اساسی طراحی سیستمهای دریایی به منظور تامین و ارائه سیستم های با دوام زیاد است. دوام مورد نظر باید در حدی باشد که از بروز خرابی و اشکال در طولدوره اجرای و بهره برداری از سیستم جلوگیری نماید و سیستم انتخابی به لحاظ اقتصادی در کل دوره بهره برداری بهینه باشد.
با توجه به استفاده از این شبکه های لوله کشی در شرایط دریایی خلیج فارس، انتخاب تجهیزات و مصالح اجزاء سیستم، بخصوص در پروژه های بزرگ و حساس، باید بر اساس داده ها و نتایج گزارش های تایید شده در مورد کیفیت، دوام و دیگر مشخصه های مورد نظر برای تجهیزات و مصالح منتخب در شرایط دریایی مشابه باشد. در پروژه های بزرگ صنایع دریایی انتخاب جنس لوله ها تابع قطر و مقدار لوله های مورد نیاز می باشد. از طرفی حداقل و حداکثر قطر لوله های قابل تولید و بهره برداری ونیز مشخصات فنی و قابلیت های آنها به امکانات و تکنولوژی موجود وابسته می باشد. مشخصات هندسی، مکانیکی و فیزیکی لوله ها، بخصوص لوله هایی که در یک کشور یا صنعت خاصی قابل تولید هستند نیز با زمان تغییر کرده و فن آوری های جدید نیز منجر به ظهور محصولات نو میشوند. در نتیجه تحقیق و تفحص در مورد مصالح در زمانهای مختلف و به طور متناوب مری ضروری است.
در این مقاله مصالح مناسب برای شبکه های توزیع آب دریا در صنایع ساحلی و شبکه های منتقل کننده آب برگشتی از این صنایع به دریا مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد. شرایط بهره بهره برداری و طراحی سیستم های انتقال آب دریا، از پمپ ها تا مصرف کننده ها و ازمصرف کننده ها تا دریا بررسی می شود. در نهایت قابلیت های مصالح مختلف در شرایط محیطی خلیج فارس از جنبه های گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و توصیه هایی درمورد انتخاب لوله های مناسب و بهینه ارائه می شود.