سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

توسعه تمدنهای همواره در گرو موجودیت و فراوانی آب بوده است. همانند شکوفایی تمدنها، توزیع و تنوع گیاهان در سطح کره زمین، بیش از هر عامل دیگر بوجود آب بستگی دارد. در گیاه و سایر جانداران تقریبا انجام تمامی فرایندهای داخلی بوجود آب بستگی کامل دارد، بهمین خاطر آب مایه حیات لقب گرفته است. با این وجود ما انسانها در مصرف این مایه حیات خیلی بی پروا بوده بطوریکه امروزه با مسئله بحران آب روبرو هستیم. این بحران بیشتر ناشی از مصرف بی رویه و نادرست آب است. کمبود آب در همه مناطق خشک و نیمه خشک جهان وجود دارد. مدیریت صحیح در این مناطق می تواند تا حد زیادی در کاهش اثرات کمبود کمک نماید. بخشی از این مدیریت بعهده متولیان امور آب و بخشب دیگر بعهده بهره برداران است. در این رابطه ارائه راهکارهای درست مصرف کردن، خیلی عملی تر از اجبار در تروی فرهنگ مصرف نکردن خواهد بود. میزان مصرف آب در مرکبات بسته به نوع پایه، نوع پیوندک، شرایط خاک، سن درخت، شرایط اقلیمی و فصل سال متغیر است و این مقدار میتواند بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر در سال بر اساس موارد یاد شده متغیر باشد. از آنجایی که بیش از ۹۵ درصد از آب وارد شده به گیاه از طریق تبخیر و تعرق خارج می شود و سرعت و مقدار تبخیر و تعرق نیز تابعی نمائی از شرایط محیطی است، باید برای آبیاری درختان بر اساس شرایط محیطی یک برنامه اجرایی داشت. انجام آبیاری بر اساس یک برنامه منظم امکان صرفه جوئی ۳۰ درصدی در مصرف آب را می تواند بدنبال داشته باشد.