سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالرضا قرنجیکی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور
قربان قربانی نصرآبادی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشورر

چکیده:

در کشاورزی قدیم، کودهای آلی درتغذیه گیاه و تولید محصول نقش منحصر به فردی داشته اند. با اینکه تولید تجاری کودهای شیمیایی، روند مصرف کودهای آلی را کاهش داد، اما امروزه با شناخت اثرات سوء کودهای شیمیایی بر محیط زیست و سلامتی انسان و دوام، توجه به استفاده از کودهای آلی فزونی یافته است. چون درکشاورزی نوین، کودهای الی به تنهایی قادر به تامین کافی نیاز غذایی گیاه نیستند. عمدتا به صوررت تلفیق با کودهای شیماییاستفاده می شو. یکی از منابع مهم کودهای آلی، کودهای دامی می باشد. این کودها معمولا در دراز مدت خصوصیات مختلف خاک را تحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین، در اکثر ازمایش ها تاثیر کودهای دامی در افزایش عملکرد محصول همان سال، مخصوصا از نظر نیتروژن چشمگیر نبوده است. در بعضی آزمایشات ، کود دامی در اثر افزایش EC خاک با سوزش تعدادی از بذور، باعث کاهش عملکرد گیاه شده است. در تحقیقات میشل و انتری ، همبستگی مثبت معنی داری بین درصد ماده آلی و خاک و عملکرد پنبه به دست آمده است. در آزمایش ایندال و همکاران، با مصرف کود مرغی بعنوان منبع تامین نیتروژن پنبه، محصول بیشتری نسبت به کود نیترات آمونیوم تولید شده است. همچنین، افزایش عملکرد گیاه با کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی در آزمایشات زیادی مشاهده شده است.