مقاله مصرف فراگير و پايدار در سايه آموزه هاي توسعه اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۶۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مصرف فراگير و پايدار در سايه آموزه هاي توسعه اسلامي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهاي توسعه
مقاله مصرف
مقاله الگوي مصرف
مقاله مصرف گرايي
مقاله اتراف
مقاله توسعه اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانيان ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود اينكه مصرف، هدف نهايي توليد است و مطلوبيت بشر را افزايش مي دهد، اما روند كنوني مصرف و گسترش فزاينده جامعه مصرفي، بحران كنوني سياره زمين را شدت بخشيده است؛ بحران آلودگي و زباله، و بحران زوال فزاينده منابع تجديدپذير. الگوي حاكم بر مصرف جوامع كنوني متاثر از الگوهاي توسعه اي سكولاري است كه پس از جنگ جهاني دوم حاكميت يافته اند، و رسيدن به توسعه يافته ها و جامعه مصرفي را تبليغ مي كنند. در حالي كه پيمودن اين راه براي تمام بشريت امكان پذير نيست و الگوهاي توسعه، توان تحقق آمال بشريت را جهت مصرفي فراگير و پايدار ندارند، بر اين اساس بايد به دنبال تحقق الگوهاي جديدي از توسعه بود كه بر محور معنويت، عدالت، و عقلانيت بگردند.
مقاله حاضر با روش تحقيق توصيفي و تحليلي، در صدد اثبات آن است كه توسعه مبتني بر اسلام، راهي مطمئن و عملي جهت دستيابي به مصرف فراگير و پايدار است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه توسعه اسلامي با ويژگي هاي معنوي، خيرخواهانه، حق طلبانه، اتراف ستيزي، و اسراف ستيزي اش از يك سو و رفتار زاهدانه مسوولان و نگاه مردمان مومن به زندگي پايين دستان از سوي ديگر، به خوبي از عهده حل اين مشكل اساسي بر مي آيد.