مقاله مصرف مكمل هاي تغذيه اي در بزرگسالان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي – درماني مناطق مختلف غرب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۵ منتشر شده است.
نام: مصرف مكمل هاي تغذيه اي در بزرگسالان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي – درماني مناطق مختلف غرب تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف مکمل هاي تغذيه اي
مقاله بزرگسالان
مقاله تنوع و تفاوت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجم آبادي شهان دخت
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي نجومي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين مطالعه فراواني مصرف انواع مكمل هاي تغذيه اي در سال ۱۳۸۶ در جمعيت بزرگسال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي – درماني مناطق مختلف غرب تهران (تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران) بررسي و تعيين شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، ۱۰۰۴ فرد بزرگسال (با سن بالاتر از ۱۸ سال)، به روش نمونه گيري چندمرحله اي (multi stage به طور تصادفي از مراجعه كنندگان به ۱۰ مركز بهداشتي – درماني واقع در مناطق غرب تهران مورد بررسي قرار گرفتند. گردآوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه تخصصي انجام شد.
يافته ها: ۴۲% جمعيت مورد مطالعه در سال ۱۳۸۶ از يكي از انواع مكمل هاي تغذيه اي استفاده مي كردند (زنان ۷/۸۸% و مردان ۳/۱۱%) اختلاف آماري معني داري بين مصرف مكمل هاي تغذيه اي در مردان و زنان مورد بررسي ديده شد. مصرف انواع مولتي ويتامين يا مولتي ويتامين توأم با املاح در ۳۸% موارد، ۱/۳۰% مكمل كلسيم و ويتامين D و ۱/۲۷% مكمل آهن و ۹/۴% از انواع مكمل امگا ۳ يا توام با روغن ماهي استفاده داشته اند. مصرف مكمل كلسيم و ويتامين D در ۱/۳۰% و مصرف مكمل آهن در ۱/۲۷% افراد ديده شد. اختلاف آماري معني داري در مصرف مكمل ها بين زنان با شرايط فيزيولوژيك مختلف و نيز گروه هاي سني مختلف يافت شد. گروه سني كمتر از ۳۰ سال و گروه سني ۴۴-۳۱ سال بيشترين استفاده كنندگان از مكمل هاي تغذيه اي بودند. توصيه مصرف مكمل هاي تغذيه اي در ۵/۷۵% موارد توسط پزشك يا مشاوران تغذيه بوده است.
نتيجه گيري: در اين پژوهش مصرف مولتي ويتامين ها در زنان در شرايط بارداري و شيردهي شايع ترين شكل مصرف مكمل ها در بزرگسالان بود.