مقاله مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه هاي دولتي در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه هاي دولتي در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الكل
مقاله دانشجو
مقاله شيوع شناسي
مقاله مصرف مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي اسمرود فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري زردخانه سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ترقي جاه صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: فلسفي نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: در كليه جوامع، سوء مصرف مواد در جمعيت جوان و قشر تحصيلكرده از اهميت ويژه اي برخوردار است. پژوهش حاضر به منظور بررسي ميزان مصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاه هاي دولتي انجام پذيرفت.
روش: اين مطالعه يک پيمايش مقطعي است. نمونه مورد مطالعه شامل ۸۳۷۳ نفر (۵۰/۵۹ درصد مونث) دانشجويي است كه به صورت تصادفي خوشه اي و بر مبناي توزيع جنسيت، دانشكده و وضعيت اسكان انتخاب شدند. از پرسشنامه شيوع شناسي مصرف مواد براي جمع آوري اطلاعات موردنياز استفاده گرديد.
يافته ها نسبت دانشجوياني كه حداقل يك بار در طول عمر قليان، سيگار، مشروبات الكلي و ترياك مصرف كرده اند، به ترتيب ۳۰، ۲۰، ۱۳ و ۸۰/۱ درصد و نسبت مصرف در ۱۲ ماه گذشته، به ترتيب ۷۰/۲۰، ۹۰/۱۳، ۱۰ و ۵۰/۱ درصد است. سن شروع مصرف تقريبا همه مواد ۱۳ تا ۱۸ سالگي است. مصرف اكثر اين مواد در منزل دوستان، در خوابگاه با دوستان، در جشن ها و ميهماني هاي خانوادگي و در سفر و گردش هاي تفريحي با دوستان بوده است.
نتايج: با توجه به دسترسي قابل ملاحظه مواد سنتي و مشروبات الكلي، ميزان شيوع مصرف اين مواد در بين دانشجويان پايين است. سن نوجواني پرخطرترين برهه و دوستان عاملي مهمتر از خانواده براي شروع مصرف مواد هستند.